Zijpendaalseweg 61, 6814 CD Arnhem
T: 026-355 03 00
info@combitel-teleservice.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN

Onze algemene voorwaarden, welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel te
Arnhem, zijn van toepassing op al onze transacties en worden geacht deel uit te maken van alle
door ons aangegane overeenkomsten.

1. Telefoonservice wordt in beginsel verleend op basis van een abonnement. Een abonnement c.q. overeenkomst beloopt minimaal een jaar. Opzegging van de overeenkomst dient met inachtneming van een termijn van tenminste twee maanden te geschieden middels aangetekend schrijven.

2. Prijzen zijn exclusief B.T.W. en exclusief variabele kosten (telefoon-/fax-, portokosten, e.d.) en zijn gebaseerd op een jaarabonnement.

3. Betaling van telefoonservice abonnementen dient maandelijks vooruit te geschieden, bij voorkeur middels machtiging tot automatische incasso. Verrekening van variabele kosten vindt maandelijks achteraf plaats. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden. Automatische Incassering vindt plaats 14 dagen na factuurdatum.

4. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever rechtens in gebreke en wettelijke rente verschuldigd
vanaf datum verstrijken betalingstermijn. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde totaalbedrag met een minimum van € 45,00.

5. Combitel behoudt zich het recht voor haar dienstverlening te staken indien de opdrachtgever niet tijdig aan de betalingsverplichtingen voldoet. De opdrachtgever blijft overigens onverminderd gehouden tot betaling van de maandelijkse abonnementsgelden.

6. Combitel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor noch verplicht gesteld worden tot vergoeding van schade van welke aard dan ook, ontstaan aan goederen die onder beheer van Combitel gegeven zijn. Daarnaast kan Combitel niet aansprakelijk gesteld worden voor vergoeding van schade als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verzenden, ontvangen, doorgeven, weergeven van berichten en/of uitvoeren van de door Combitel verleende diensten.

7. Combitel is verplicht tot geheimhouding van alle aan haar toevertrouwde informatie.

8. Op onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.